Boek nu jouw merk in 1 dag voor juli 2024

algemene voorwaarden

 1. Ik, Suzanne van Beek, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven onder KvK-nummer 73989592, sluit een overeenkomst met jou.
 2. Jij bent de wederpartij.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden.
 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door mij ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van jouw eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.
 1. Wanneer er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Bij acceptatie van de offerte wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Ik kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer jij kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.

 2. De vermelde prijzen in de offerte zijn exclusief btw. Eventuele bijkomende kosten, zoals materiaalkosten en add-ons, zullen apart worden gefactureerd.

 3. Wanneer er geen pakketprijs is overeengekomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief dat ik hanteer. De daadwerkelijke gemaakte uren worden in rekening gebracht, tenzij wij hiervoor een vast bedrag overeenkomen.

 4. Ik heb het recht om mijn tarieven te verhogen. Wanneer ik dit doe binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heb jij als particuliere klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.

 5. Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan en het een lopende overeenkomst op basis van een pakket betreft. Jou komt het recht toe de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment van de tariefverhoging.

 6. Ik ben gerechtigd een aanbetaling te vragen. Een deel van de totaalprijs wordt in rekening gebracht. Na voldoening van de opdracht zal het overige deel in rekening worden gebracht. Levering van de definitieve content, of livegang van de website of leeromgeving, zal pas plaatsvinden wanneer de gehele betaling is voldaan.

 7. Indien in termijnen wordt betaald wordt per tussenbetaling een minimumbedrag gehanteerd zoals overeengekomen. Het volledige bedrag dient door jou voldaan te zijn voordat jij de content mag gebruiken. Indien jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, ben ik gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de volgende betaling is voldaan.

 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of wij hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.

 9. Wanneer jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 10. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en jij in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor jouw rekening.

 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen in een dergelijk geval tevens te vervallen.
 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig aan mij
 2. Jij staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Ik zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Wanneer jij de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor jouw rekening.
 5. Jij vrijwaart mij van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.
 1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij voor ogen had.
 2. Ik kan geen optimale zoekresultaten garanderen.
 3. Jij bent op de hoogte van mijn standaard stijl.
 4. Ik ben bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van mijn werkzaamheden.
 5. Jij dient de benodigde bevoegdheden noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst aan mij te overhandigen.
 6. Indien er een deadline is verbonden aan de opdracht, is het aan mij om te bepalen of de deadline haalbaar is.
 7. Indien jij intolerante, haatzaaiende, discriminerende of anderszins onpasselijke inhoud op de website of content wenst te plaatsen, hoef ik hier geen uitvoering aan te geven.
 8. Indien ik mijn levertermijn lijk te overschrijden, kunnen wij overeenkomen dat de deadline wordt verplaatst.
 9. Ik zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of mijn professionaliteit.
 1. Wanneer wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.

 2. Ik heb het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en ik hierdoor verhinderd ben de opdracht uit te voeren, heb ik het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

 4. Wanneer ik verhinderd ben om de opdracht uit te kunnen voeren, zal ik mij inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal ik zorgen voor vervanging. Wanneer wij niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kun jij ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden.

 5. Jij kunt enkel schriftelijk annuleren. Jij kunt de overeenkomst tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.

 6. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:
   1. Bij annulering tot 14 kalenderdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, worden er geen kosten in rekening gebracht.
   2. Bij annulering tussen 14 en 7 kalenderdagen voorafgaand aan de werkzaamheden, wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de werkzaamheden, wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht in de vorm van de aanbetaling die niet voor restitutie in aanmerking komt.

 1. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 20% van datgene wat nog openstaat. De content die tot dan toe is gemaakt mag niet worden gebruikt, tenzij jij het volledig geoffreerde bedrag alsnog voldoet.

 2. Indien de aanbetaling is voldaan en jij niet tevreden bent met het ontwerp, dien jij dit tijdig, tijdens de revisierondes zoals benoemd in artikel 12.9, aan te geven. Indien jij dit nalaat heb jij nadrukkelijk geen recht op restitutie van de aanbetaling, tenzij wij anders overeenkomen.

 3. Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder hosting, domeinnamen en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder die bij aanschaf kenbaar worden gemaakt en onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen.
 1. Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor jou.
 2. Jij ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor jou niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
 3. Ik heb het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 4. Mij komt een inspanningsverplichting toe. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door jou gewenste resultaat. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.
 5. Voor het geven van een cursus maak ik gebruik van een platform van een derde. Ik kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Ik heb het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
 7. Ik heb het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft jou nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 8. Jij krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is jou niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
 9. Jij mag tijdens de cursus screenshots maken, wanneer deze enkel voor social media worden gebruikt en ik hierin word vermeld.
 10. De geleverde informatie blijft mijn eigendom. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van jou om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 11. Jij mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Ik ben gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer ik dit nodig vind.
 12. Ik kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de overeenkomst. Dit geeft jou geen recht op restitutie.
 1. In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.

 2. In geval van een b2c-overeenkomst kun jij niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken wij samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.

 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn wij gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.

 4. Wanneer jij de overeenkomst wilt verplaatsen wegens Covid-19, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door jou.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 4. Ik ben niet aansprakelijk voor de werking van software.
 5. Ik ben niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.
 6. Jij bent eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
 7. Ik ben niet aansprakelijk voor tekstinhoudelijke fouten.
 8. Ik ben niet aansprakelijk voor fouten wanneer jij goedkeuring hebt gegeven, of hiervoor in de gelegenheid bent gesteld maar hier geen gebruik van hebt gemaakt.
 9. Ik ben niet aansprakelijk voor situaties die buiten mijn bereik liggen zoals hacks, verlies van data of netwerkstoringen.
 10. Ik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van gebeurtenissen waar ik geen invloed op kan uitoefenen. Gedacht kan worden aan gebeurtenissen bij de hostingprovider, het datacenter of de domeinregistrant.
 11. Ik ben niet aansprakelijk voor verhuizing van de website en domeinnaam.
 12. Ik span me in om de website beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de website tijdelijk niet beschikbaar is.
 13. Bij installatie of onderhoud komt mij het recht toe bepaalde onderdelen van de website tijdelijk buiten werking te stellen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortkomt.
 14. Ik ben niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Jij bevestigt dat alle beelden en content die jij aan mij levert eigendom zijn van jou.
 15. Ik ben niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar jij aan dient te voldoen.
 16. In het geval dat ik schadevergoeding ben verschuldigd aan jou voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht in de afgelopen 2 kalendermaanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 17. Jij vrijwaart mij tegen aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten.
 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij aan jou ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij mij. Het is jou nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.

 2. Jou komt een publicatierecht toe van geleverde content, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag, voor de doeleinden en media zoals vooraf overeengekomen.

 3. Jij bent niet gerechtigd de content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen en andere media dan die jij zelf in eigendom hebt zonder aanvullende licentie aan te schaffen.

 4. Bij het gebruik van fonts zijn de licentievoorwaarden van derde partijen van toepassing. Jij kunt aangeleverde add-ons enkel te gebruiken voor het werk dat ik aanlever.

 5. Indien jij content wenst te delen met derden, is toestemming van mij vereist. Jij dient mijn naam hierbij te vermelden, tenzij anders overeengekomen.

 6. Jij bent niet gerechtigd geleverde werken, waaronder content, zelf aan te passen en te bewerken zonder mijn toestemming.

 7. Het vorige lid is niet van toepassing op werkboeken of andere (online) producten. Jou komt het recht toe inhoudelijke aanpassingen in werkboeken of andere (online) producten te maken, maar jij bent niet gerechtigd het ontwerp dusdanig aan te passen waardoor het resultaat niet meer overeenkomt met de door mij oorspronkelijk geleverde content.

 8. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

 9. Jij geeft mij toestemming om de content gemaakt voor jou te gebruiken ten behoeve van mijn portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.
 1. Ik span me in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
 2. De geschatte levertermijn die wij zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De definitieve content wordt niet vrijgegeven voordat volledige betaling is voldaan.
 4. Ik zal de content naar eigen inzicht maken en bewerken.
 5. Aanvullende eisen van jou leveren meerwerk op.
 6. Na het ontvangst van de content ben jij verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 7. Ik lever nadrukkelijk geen bronbestanden aan.
 8. Ik lever de definitieve content van het werkboek aan in PDF bestand. De definitieve content van logo’s en illustraties lever ik in PDF, JPG, PNG en EPS.
 9. Bij overeengekomen pakkettarieven met betrekking tot een huisstijl ontwerp en een werkboek ontwerp heb jij recht op 2 revisierondes wanneer de wijzigingen binnen 7 kalenderdagen worden doorgegeven, tenzij anders overeengekomen. Aangepaste wensen of wensen buiten deze termijn kunnen meerwerk opleveren. Ik zal een schatting maken van de extra uren die ik vervolgens in rekening breng, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. In geval van werkzaamheden op basis van uurtarief worden revisies berekend tegen mijn gebruikelijke uurtarief.
 1. Wij zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. Het is niet toegestaan om de door mij ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
 3. Ik ben gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen wanneer jij in strijd handelt met het in de vorige leden bepaalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.
 1. Jij dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Ik streef ernaar om binnen 7 kalenderdagen te reageren.
 2. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij doen enkel een beroep op de rechter nadat wij ons hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.

Heb je nog vragen?